Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι από εφαρμογές επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων

 

ΒιοκτόναΗ χρήση βιοκτόνων προϊόντων παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε ανθρώπους - ζώα -περιβάλλον, αλλά και κινδύνους σε ανθρώπους - ζώα - περιβάλλον (ρύπανση νερού, εδάφους και αέρα).

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 του ν. 4036/2012 επισημαίνονται τα εξής:
1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ.
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 10.000 ευρώ και απαγορεύεται η εφαρμογή καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους για χρονική περίοδο από 3μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν: α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα βιοκτόνα για τον σκοπό αυτό, β) δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρμογή των βιοκτόνων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα για την επίβλεψη του έργου της καταπολέμησης.

Θα επαναλάβω με βάση των απαντήσεων από το ΥΠ.Α.Α.Τ., στο νομικό πλαίσιο για την Απεντόμωση - Μυοκτονία, αναφέρεται ότι: Η κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για να παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους πρέπει να έχει προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με τον νόμο 3919/2011 και να τηρεί πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. οι εφαρμογές να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος και φέρει την πλήρη ευθύνη των εφαρμογών αυτών). Σημειώνεται ότι η όποια απεντόμωση ή/και μυοκτονία σε κατοικημένους χώρους πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα η απεντόμωση-μυοκτονία πρέπει να διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση του πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του δελτίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει.

Επισημαίνουμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι θεσμοθετημένες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος της καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, όπως παραθέτονται και στην Εγκύκλιο αριθ. Πρωτ.8689/99147/15-09-2015. Διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015). Για όλες τις άλλες υπάρχουν κυρώσεις, ακόμα και όταν κάποιος διαφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο βιοκτόνα κατά παράβαση του άρθρου 72, του Καν 528/2012.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση του πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του δελτίου (τιμολόγιο-απόδειξη) παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει. Για τις κυρώσεις επί παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ, μπορεί δε να φτάσει και σε αγόρευση εφαρμογών, για χρονική περίοδο από 3 μήνες έως 5 έτη.

Για τη δημιουργηθείσα κατάσταση συνυπεύθυνοι είναι και οι επιστήμονες που τους παρέχουν αυτές τις συμβάσεις, τα «Πιστοποιητικά», αλλά ίσως και τα βιοκτόνα κλπ.

Η ευγενής υπενθύμιση αυτού του θέματος, (Απεντόμωση - Μυοκτονία) γίνεται:

1) Για να μην χάνονται, οι θέσεις εργασίας για τους νέους επιστήμονες, που άρχισαν να βλέπουν με «θετικό πρόσημο» στην αναζήτηση -βάση πτυχίου- ως λύση την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στις νεοσύστατες προκλήσεις του Pest Control & Hygiene Services.

2) Για να μην χάνονται, εισφορές παραβόλων, Ασφαλιστικές Εισφορές και Φόροι κλπ - κόβοντας συντάξεις, το ΥΠ.Α.Α.Τ. μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καλούνται να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση» προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες υγείας σε όσους διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και στο να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα.

3) Διότι όλα αυτά που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, αν δεν ενεργοποιηθεί η νομοθεσίας (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ), μαζί με τη «Συνταγογράφηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων» και την ηλεκτρονική διασταύρωση, αλλά και ενεργοποίηση των "ανύπαρκτων  ελέγχων", από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και την εκάστοτε Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας μας, έστω και ηλεκτρονικά. Σε αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.) με τα Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Τεχ. Γεωπόνων, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., Επιμελητήρια, μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και για παραπλάνηση των καταναλωτών, ώστε μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις!!!

Για την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης των τελικών χρηστών, θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε, με μια πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του το να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά τους συνανθρώπους, προστατεύοντάς τους από τους κινδύνους της "ανεξέλεγκτης χρήσης" βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Πέρα όμως από οποία νομοθεσία, είναι πλέον καιρός να γίνεται μια πιο πληρέστερη ενημέρωση και για τις ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, η ενημέρωση ως πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή.

Επιπλέον, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, παρέχονται χρήσιμα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα, ώστε να τονωθεί ο ρόλος της βελτιωμένης απόδοσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, για τη βιώσιμη χρήση εφαρμογής βιοκτόνων, για περιορισμό των κίνδυνων της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ιωάννης Βγενής / Cleaning Advisor

 

 

 

Κάντε μας like στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνετε όλα τα νέα και τις δημοσιεύσεις μας!

Τοπικά Νέα & Ειδήσεις

   Τρικαλα Ενημέρωση